1. Trang chủ

  2. Dự án

Xử lý khí mùi- CÔNG TY LIÊN DOANH NUÔI VÀ PHÁT TRIỂN KHỈ VIỆT NAM

Tổng quan

Xử lý khí mùi- CÔNG TY LIÊN DOANH NUÔI VÀ PHÁT TRIỂN KHỈ VIỆT NAM sử dụng phương pháp Châu Âu về xử lý mùi.

100% Inox 304 .